Logo Simply english language school


Horní lišta


Všeobecné obchodní podmínky

  1. Jazykový kurz probíhá v rozsahu uvedeném na přihlášce.
  2. Během školních prázdnin a státních svátků se výuka nekoná. Výjimky lze sjednat.
  3. Kurz je otevřen při minimálním počtu 4 studentů (netýká se individuálních a firemních kurzů)
  4. Přihlásí-li se student do již zahájeného kurzu, bude výše kurzovného alikvotně upravena resp. ponížena.
  5. Kurzovné žádáme uhradit nejpozději v den zahájení kurzu. Kurzovné lze po předchozí domluvě uhradit ve dvou splátkách bez navýšení.
  6. V případě, že se student rozhodne kurz po uhrazení zápisného nenavštěvovat a důvody jsou na jeho straně, zápisné se nevrací.
  7. V případě, že se student rozhodne v průběhu kurzu ve výuce dále nepokračovat a důvody jsou na jeho straně, kurzovné, ani jeho poměrná část se nevrací. Výjimku tvoří zdravotní důvody.
  8. Během výuky a akcí školy pořízené fotografie a videozáznamy mohou být využívány k propagaci Simply English Language School. Váš případný nesouhlas s tímto bodem nám prosím sdělte e-mailem, event. uveďte na přihlášku – plně jej respektujeme.
  9. Osobní údaje budou použity výhradně pro komunikaci mezi školou a studentem, resp. jeho zákonnými zástupci.

← zpět o stránku

jednoduše mluvit